فریده آفرین

درباره من

دکتر فریده آفرین
image

دانشیار گروه آموزشی پژوهشی هنر @ دانشکده هنر

...

محقق گوگل

(1403/1/29)

استنادات

3

h-index

1

i10-index

0

مؤلفین همکار

0

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1385-1387

کارشناسی ارشد پژوهش هنر

دانشگاه الزهرا

1393

دکتری پژوهش هنر

دانشگاه الزهرا

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

مباني نظري هنر مدرن و معاصر

مطالعات بینارشته ای هنر

زیباشناسی و فلسفه هنر

نقد هنری

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
زیبایی معاصر: رویداد به مثابه امر نو
کیمیای هنر(2016)
^فریده آفرین*
آنری ملدینه : درباره ریتم و استتیک
کیمیای هنر(2017)
^فریده آفرین*
تحلیل آشنایی زدایی در شعر با چشم های احمد شاملو
مطالعات زبانی بلاغی(2017)
^فریده آفرین*, 9411635005,
تحلیل وجوه فرهنگ عامه در نقاشیهای حسینعلی ذابحی
باغ نظر(2018)
^فریده آفرین*
مطالعه رابطه بینامتنی در سنت ها و نقشمایه های مشترک هنری تمدن ایلام و هخامنشی
مطالعات تطبیقی هنر(2018)
^فریده آفرین*
واکاوی در رابطه نظام ادراکی هنرمندان و عوامل اجتماعی دوره اول عصر صفوی (مطالعه موردی: دیدار مجنون و لیلی هفت اورنگ ابراهیم میرزا)
مطالعات فرهنگ ارتباطات(2018)
^فریده آفرین*
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻨﺪ در آﺛﺎر ﺳﯿﺎﻣﮏ ﻓﯿﻠﯽ زاده ﺑﺮ اﺳﺎس آرای ﻓﻮﮐﻮ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی :ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﺪر ﮔﺮاﻧﺪ(
مطالعات رسانه های نوین(2018)
^فریده آفرین*
خوانش نوفرمالیستی از نگاره دیدار لیلی و مجنون هفت اورنگ ابراهیم میرزا
الهیات هنر(2019)
^فریده آفرین*
واکاوی و شرح نقش نماد در فلسفه و زیباشناسی کانت
پژوهشهای فلسفی دانشگاه تبریز(2019)
^فریده آفرین*
تبیین و تطبیق وجوه بی‌علاقگی در تجربه¬ی زیباشناختی از نظر کانت، شوپنهاور و نیچه
هنرهای زیبا هنرهای تجسمی(2019)
9411635005, ^فریده آفرین*
«کالبدشکافی سه سنتزِ زمانمند دلوزی در کنش نقاشی فرانسیس بیکن با تأکید بر قیاس زیباشناختی»
نامه هنرهای تجسمی و کاربردی(2019)
^فریده آفرین*
واکاوی در خاستگاه ویتگنشتاینی گرایش مفهومی و ضد زیباشناختی آرا و آثار جوزف کاسوت
کیمیای هنر(2019)
9411635006, ^فریده آفرین*
«تحلیل فرآیند معنازایی در پوستری اجتماعی از پریسا تشکری بر اساس آرای کریستوا»
زن در فرهنگ و هنر(2019)
9511635004, ^فریده آفرین*
تحلیلِ تطبیقی جایگاه نوشتار در کنش زیباشناختی سای تومبلی و فریدون آو بر اساس آرای دریدا
مطالعات تطبیقی هنر(2020)
^فریده آفرین*
تحلیل «نقاشی به منزلۀ تصویر» براساس شرح دلوز از انواع تصویر و شروط ظهور آنها
باغ نظر(2020)
^فریده آفرین*
تحلیل هایدگری از یافت‌حال‌های دازاین در مواجهه با کوید 19
پژوهشهای فلسفی دانشگاه تبریز(2020)
^فریده آفرین*
نگرش زیبایی‌‌شناختی به موتیف اسلیمی در هنر اسلامی با توجه به زیبایی آزاد و وابسته کانت
متافیزیک(2020)
^فریده آفرین*
خوانش دلوز از عملکردهای تخیل کانتی با توجه به سنتزهای سه‌گانه‌ی تفاوت و تکرار
هستی و شناخت(2019)
^فریده آفرین*
شناسایی عنصر مسلط در فیلم «ماهی و گربه»
مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه(2020)
9611635002, ^فریده آفرین*, علی اصغر فهیمی فر
تحلیل «هم‌‌آمیزی‌حسی» در کنش زیباشناختی سای تومبلی بر اساس آرای ژیل دلوز
نامه هنرهای تجسمی و کاربردی(2020)
^فریده آفرین*
« شکل‌گیری ترکیب‌بندی زیباشناختی از نظر ژیل دلوز با تأکید بر عملکرد نمودار و نقد آن در اثری از شهریار احمدی»
پژوهشنامه گرافیک و نقاشی(2020)
^فریده آفرین
معناکاوی اثر ورود مسیح به بروکسل: شمایل‌ مسیحی یا سرپیچی از آن؟
مطالعات فرهنگ ارتباطات(2021)
^فریده آفرین*
مطالعه جایگاه شعر در زیباشناسی باومگارتن و کانت
پژوهش های ادبیات تطبیقی(2021)
^فریده آفرین*
نگرش ‌هایدگر در کتابِ «کانت و مسئله مابعدالطبیعه» به وجه زمانی تصاویر در دورهٔ پیشانقدی و نقدی کانت
پژوهشهای فلسفی کلامی(2021)
9611635004, ^فریده آفرین*
شرح دلوز از رابطه امر واقعی و واقعیت برمبنای فعل‌های تخیل در نقد اول و سوم کانت
پژوهش های هستی شناختی(2021)
^فریده آفرین*
مکانمندی و زمانمندی در فیلم فروشنده بر اساس آرای هایدگر در هستی و زمان
هنرهای نمایشی و موسیقی- هنرهای زیبا سابق(2021)
^فریده آفرین*
زیباشناسی گردشگری بر اساس نگرش کانت به طبیعت در نقد قوه حکم
پژوهشهای فلسفی دانشگاه تبریز(2022)
^فریده آفرین*, بیتا عبدنیکفرجام
مطالعۀ تطبیقی وجوه آرمان‌شهری و ویران‌شهری پوسترهای صلح یا ضدِجنگ طراحان معاصر صد سال اخیر ایران و امریکا
مطالعات راهبردی فرهنگ(2022)
^فریده آفرین*
طراحی پایدار پوشاک دختران با استفاده از ضایعات کشاورزی و زائدات پارچه ها مطالعۀ موردی: (دانشکدۀ هنر دانشگاه سمنان)
زن در توسعه و سیاست(2023)
9811635002, ^سمیه باصری*, ^فریده آفرین
شرحی بر تعاریف نقد و فرانقد در نقد هنری
فصلنامه نقد ادبی(2022)
^فریده آفرین
مطالعه تطبیقی نمادها در نشان­های ملی دوره اول پهلوی ایران و جمهوری چین
جلوه هنر(2023)
9811635017, ^فریده آفرین*
زیباشناسی گشتالتِ فیگورها در آثار جوزپه آرچیمبولدو
مبانی نظری هنرهای تجسمی(2023)
^فریده آفرین*
تفسیر انتقادی بازآفرینی نقش‌مایه فتحعلی‌شاه در آثار هنرمندان معاصر ایران باتوجه به «پیکرنگاری درباری قاجار»
هنرهای زیبا هنرهای تجسمی(2023)
9611635009, ^فریده آفرین*
جنبه‌های زیباشناختی نشان‌های ملی (سلطنتی) دوره دوم پهلوی ایران و بریتانیا با تأکید بر استعاره‌ها
پژوهشنامه گرافیک و نقاشی(2023)
9811635017, ^فریده آفرین*
شرح دلوزی از شعر آشتی احمد شاملو به منزله تصویر/ایماژ
نخستین همایش تحقیقات ادبی دانشگاه علامه طباطبایی(2019-02-25)
^فریده آفرین
تحلیل پدیدار شناختی فیلم فروشنده اصغر فرهادی
نخستین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال(2019-12-11)
^فریده آفرین
زيباشناسي گردشگردي با توجه به نگرش مكتب رمانتي‌سيزم به طبيعت (مطالعه و كاربست: استان سمنان)
همايوني فايزه(تاریخ دفاع: 1402/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاربست مؤلفه هاي زيست پايدار در طراحي پوشاك بانوان (با استفاده از تكنيك رنگرزي سنتي و تكه دوزي)
جرجاني معصومه(تاریخ دفاع: 1400/12/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تبيين رابطه ويژگي هاي زيباشناختي و تعريف زنانگي و انواع زن براساس سيمون دوبووار در آثار نقاشي زنان معاصر ايران و عراق
سوداني ابرار(تاریخ دفاع: 1400/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل تأثير زيباشناختي استعاره ها در نشان هاي ملي شش كشور جهان با رويكرد شناختي
نيكيان ساجده(تاریخ دفاع: 1400/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي گشتالتي حركات موزون نيايشي گورجيف و تطبيق آن با مولفه هاي نورواستتيك
غياثي محمد(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل اثرگذاري عوامل پيرامتني و درون متني بر قاب زيباشناختي آثار طبيعت بي جان ايران از دهه 60 تا 90
محمدصلاحي توحيدي مجتبي(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فرماليسم زيباشناختي كانت در بوته نقد نيك زنگويل و استخراج روش نقد هنري از آن
قاسمي معصومه(تاریخ دفاع: 1400/03/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تفسير انتقادي نقشمايه شاهان قاجار در نقاشي دوره قاجار و معاصر (57 تا كنون) با رويكرد تاريخ گرايي نوين
مسئله فاطمه سادات(تاریخ دفاع: 1400/11/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
واكاوي در رابطه زيباشناسي و گرايش هاي هنر محيطي با محوريت طبيعت
ميرخاتمي نسب لنگرودي سيده مرجان(تاریخ دفاع: 1399/04/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل بنياد تخيلي امر واقعي در فلسفه و زيباشناسي كانت با نگاهي به عكاسي
غضنفري سيد سام(تاریخ دفاع: 1398/09/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل سبك زيباشناختي فيلم ماهي و گربه، شهرام مكري براساس آراء ديويد بوردول و كريسيتن تامسون
حيدرخاني مسعود(تاریخ دفاع: 1398/08/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل وجوه جامعه شناختي آرمانشهري و ويرانشهري در پوسترهاي صلح و يا ضدجنگ طراحان معاصر جهان
نجفي سحر(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي رابطه بين توانايي هاي كلامي (گفتار) و خلاقيت تصويري بر مبناي نظريه رشد ويگوتسكي در كودكان 3 تا 6 سال
يعقوبي كيا پريا(تاریخ دفاع: 1398/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه جايگاه استتيك در قرآن با توجه به آراء كانت
عمادالدين زهره(تاریخ دفاع: 1401/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه و تحليل وجوه نظام زباني طراحان پوستر معاصر ايران براساس آراء ژوليا كريستوا
شهرياري زهرا(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل روانكاوانه سير تحول خودنگاري در آثار هنرمندان مدرن و معاصر
رادنيا سمانه(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاملي بر تحول نظريه آوانگاردوسرمايه داري در هنرهاي تجسمي صدسال اخير اروپا و امريكا
دهقانيان محمدجواد(تاریخ دفاع: 1397/03/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش بازيهاي رايانه اي و ويدئويي در تعريف سبك زندگي به همراه تحليل بازيها مبتني بر لذت گرايي سبك دون ژوانيسم
رحيم پور داود(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
چرايي بازتوليدمفاهيم دوره قاجاردرجريان هاي هنر معاصر ايران
قاسمي سمسكنده فاطمه(تاریخ دفاع: 1396/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
چالش فرم و محتوا در آرا موافقان و مخالفان فرماليسم
فرهنگ مهر نرگس(تاریخ دفاع: 1396/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه مولفه هاي تعيين بخش هويت ملي در دوره صفويه و نمود آن در نگاره هاي شاهنامه تهماسبي
سلماني نژاد حوريه(تاریخ دفاع: 1396/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
واكاوي مفهوم بي غرضي در زيباشناسي از كانت تا نيچه
شكوري ثاني صومعه سرائي معصومه(تاریخ دفاع: 1396/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نظريه بازنمايي در نقاشي هاي لوسين فرويد و جني ساويل
همتي صادق(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل جامعه شناختي كقتمان نوسنت گرايي در هنر معاصرايران دهه 70
رفاهي هدي(تاریخ دفاع: 1395/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه فرم و مضمون درخط كوفي مساجد اسلامي ايران از قرن سوم تا پايان عصرايلخانان
چترروز مسعود(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقد نئوفورماليسي آثار سينمائي بهرام بيضايي مطالعه موردي آثار دهه 70 و80
قويمي سارا(تاریخ دفاع: 1395/12/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل نشانه شناختي آثار بهمن محصص بر اساس رويكرد رولان بارت
موسوي بورا سميراسادات(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جستجوي رئاليسم جادويي در آثار ادواردوستون و پيوند آن با هنر مدرن
اعظمي الهام(تاریخ دفاع: 1392/02/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آسیب‌شناسی و ارائه مدل ارتقای مدارس پژوهش‌محور استان سمنان بر اساس زیرنظام پژوهش و ارزشیابی و ارائه راهکارهای اجرایی تحولی
(2023-01-20 00:00:00)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

دانشکده هنر دانشگاه سمنان
f.afarin@semnan.ac.ir
02331535377

فرم تماس